انعام

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید به کسی انعام می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که مورد موعظه قرار می‌گیرید که این باعث می‌شود تا در زندگی ، بیشتر مراقب اعمالتان باشید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببینید که انعام می دهید : یکنفر قصد دارد شما را بخرد .
شما انعام می گیرید : یکنفر قصد اذیت شما را دارد
مخفیانه به کسی انعام می دهید : بزودی خبر ازدواجی را به شما می دهند .
خرج زندگی تان را از راه انعام در می آورید :
شما نمی توانید فرزند داشته باشید .
یک انعام را بین چند نفر قسمت می کنید :
از راههای نادرست به ثروت می رسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

الفبا

لوک اویتنهاو می گوید : آموختن : یک دشمن خائن به کسی آموزش دادن : یک منبع در آمد غیر منتظره حروف الفبا : مسافرت به کشورهای دوردست نوشتن آنها […]

تعبیر خواب آهک
تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک حضرت دانیال اگر کسی بیند که با آهک ، موی از تن بسترد ، دلیل که اگر مال دارد ، به قدر آن موی که بسترده بود […]

سوره البینه

تعبیر خواب سوره بینه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره بینه می خواند ، دلیل که با توبه از دنیا برود . تعبیر خواب سوره بینه ابراهیم کرمانی گوید […]

آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب آسیاب آبی : خوشبختی شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند : […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments