انعام

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید به کسی انعام می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که مورد موعظه قرار می‌گیرید که این باعث می‌شود تا در زندگی ، بیشتر مراقب اعمالتان باشید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ببینید که انعام می دهید : یکنفر قصد دارد شما را بخرد .
شما انعام می گیرید : یکنفر قصد اذیت شما را دارد
مخفیانه به کسی انعام می دهید : بزودی خبر ازدواجی را به شما می دهند .
خرج زندگی تان را از راه انعام در می آورید :
شما نمی توانید فرزند داشته باشید .
یک انعام را بین چند نفر قسمت می کنید :
از راههای نادرست به ثروت می رسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تاوه

محمدبن سیرین گوید : درخواب دیدن ، خدمتکار خانه بود ، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند . اگر بیند تاوه […]

کلیدان

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند که کلیددان را بگشود ، دلیل است کار دنیا بر وی گشاده شود . اگر کلیددان را نتوانست گشودن ، به خلاف این […]

کریستال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند . زن […]

تفشله

بدان که تفشله به فارسی عدس پخته است . اگر کسی آن را در خواب بیند ، دلیل بر غم و اندوه کند . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments