انگشتانه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن انگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‌اید ، به این معنا است که با افرادی مناسب هم نشین می‌شوید . اگر در خواب ببینید که انگشتانه‌ی خود را گم کرده‌اید ، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید ، اگر از انگشتانه برای خیاطی استفاده می‌کنید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . اگر مردی خواب انگشتانه را ببیند ، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار او است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است .
انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید .
یک زن خواب انگشتانه ببیند : او براحتی پول بدست خواهد آورد .
یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر میشود .
برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید :
شانس و سعادت در پیش است .
یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می کنند .

تعبیر خواب پیشنهادی

وانت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : وانت ، زندگی شخصی و خصوصی شماست . اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب […]

سوره آل عمران

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره آل عمران می خواند ، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود . ابراهیم کرمانی گوید : […]

اصلاح صورت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح کرده اید ، علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می گذارند . ۲ـ اگر خواب […]

انبار آذوقع

لیلا برایت می‌گوید : دیدن انبار آذوقع در خواب ، نشانه‌ی آن است که خطری شما را تهدید می‌کند .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments