انگشتانه

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن انگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‌اید ، به این معنا است که با افرادی مناسب هم نشین می‌شوید . اگر در خواب ببینید که انگشتانه‌ی خود را گم کرده‌اید ، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید ، اگر از انگشتانه برای خیاطی استفاده می‌کنید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . اگر مردی خواب انگشتانه را ببیند ، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار او است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است .
انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید .
یک زن خواب انگشتانه ببیند : او براحتی پول بدست خواهد آورد .
یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر میشود .
برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید :
شانس و سعادت در پیش است .
یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می کنند .

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الضحی

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که این سوره ضحی می خواند ، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد . سوره المؤمن ابراهیم کرمانی گوید : پیوسته با مردمان احسان […]

تعبیر خواب ابزار جراحی
تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

کمان آسمان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که کمان زرد بود ، دلیل است مردم آن دیار بیمار شوند . اگر سبز بود ، دلیل بر فراخی نعمت است . اگر […]

سرنج

ابراهیم کرمانی گوید : سرنج درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند که سرنج داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که غمگین و متفکر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments