انگلیسی

لیلا برایت می‌گوید :
انگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در امور شغلی پیشرفت می‌کنید اما در روابط عاشقانه‌تان به مشکلات برخورد می‌کنید . اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن یک کتاب انگلیسی هستید ، نشانه‌ی آن است که زندگی یکنواختی دارید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک زن یا مرد انگلیسی : دوست خوب شما خیالهای بدی در سرش دارد .
تعداد زیادی انگلیسی با هم : دوستان دورو وحیله گر در ا طراف شما هستند . شما به انگلستان می روید : طلبکاران از شما در خواست پول می کنند .
در انگلستان زندگی می کنید : خواسته های شما بر آورده نخواهد شد .
شما با یک زن یا مرد انگلیسی رابطه دارید : از یک بیماری ناشناخته رنج خواهید برد .

تعبیر خواب پیشنهادی

فرغان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرغان در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام می دهد و متقابلا هیچ […]

آه و ناله
تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب آه و ناله درکتاب سرزمین رویاها آمده  : خواب آه و ناله : شادی گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد بچه […]

طباخی

محمدبن سیرین گوید : اگر به خواب بیند طباخی می کرد ، اگر آن چه می پخت خوش طعم بود ، دلیل منفعت است از پادشاه . اگر آن چه […]

عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید . عشق در هر غالبی که باشد در خواب های ما حرص […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments