تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب دیدن دیدن انگور سفید روزی حلال بود
و دو جوان با او به زندان درآمدند یکی از آن دو گفت من خویشتن را به خواب دیدم که انگور برای شراب می‌فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از آن می‌خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم . سوره یوسف آیه « ۳۶ »
ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش می‌خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت . سوره یوسف آیه « ۴۱ »

تعبیر خواب انگور از حضرت دانیال

تعبیر خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت ، ترس و بیم بود . معبران گفته اند : به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود ، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت ، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود . اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند .

تعبیر خواب انگور از محمدبن سیرین

انگور سفید به وقت خوردن ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن ، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود ، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود ، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید ، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید ، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود ، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

تعبیر خواب انگور از جابر مغربی

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند . اگر بیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند . اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند . اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد ، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند . اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد ، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند . اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد ، دلیل که از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند . اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد . اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

تعبیر خواب انگور

 

لوک اویتنهاو درباره انگور می گوید:

خوردن : تب مختصر
چیدن آن : جدایی غیر منتظره
انگور سفید : شادمانی
انگور سیاه : غصه
دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

تعبیر خواب انگور قرمز از امام جعفر صادق

انگور قرمز سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، بر سه وجه بود
. اول : فرزند نیک ،
دوم : علم فرائض ،
سوم : مال حلال .
فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید : بر سه وجه بود ،
اول : مال باخیر وبرکت ،
دوم : فراخی نعمت ،
سوم : از قحط و بلاامان یافتن .

تعبیر خواب انگور قرمز

آنلی بیتون می‌گوید

۱ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .
۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .
۳ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .
۴ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
یک درخت مو پراز انگور : عمرتان طولانی خواهد بود .
انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .
بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید
انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط با شید .
خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
انگور را له می کنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
انگور حمل می کنید : ثروت
کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .
شما کشمش می خورید : پول از دست میدهید .

تعبیر خواب پیشنهادی

کوفته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های […]

سوره الغاشیه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره غاشیه می خواند ، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس ایمن گردد . تعبیر خواب قرآن […]

شانه

شانه در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود . اگر بیند سر و ریش خود را شانه […]

لقمه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments