تعبیر خواب پیشنهادی

پاس داشتن

محمد بن سیرین گوید : پاس داشتن در خواب بر دو وجه است : اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت ، دلیل است بر منفعت دو جهانی . […]

گرداب

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است . اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب هویج ابن سیرین دیدن هویج درخواب ، دلیل غم است . اگر دید هویج داشت و بخورد ، دلیل که غمی به وی رسد.   تعبیر خواب هویج […]

مادر شوهر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x