خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .

تعبیر خواب اپرا لیلا برایت

دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب اپرا از کتاب سرزمین رویاها

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

به این مطلب رای دهید
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

توت

توت شیرین خوردن در خواب ، روزی است و خوردن خرتوت ، غم و اندوه است . محمدبن سیرین گوید : توت شیرین به هنگام خود خوردن ، دلیل که […]

ورق های پاسور

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن ورق‌های پاسور در خواب ، بیانگر درگیری با مشکلات است . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب آب و هوا
تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا تا حدود زیادی به رنگ  و محل و منطقه آن بستگی دارد. ابن سیرین : اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز […]

حساب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments