خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .

تعبیر خواب اپرا لیلا برایت

دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب اپرا از کتاب سرزمین رویاها

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب اعدام
تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام  ابن سیرین اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار […]

کوسن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید . ۲ـ دیدن […]

مطبخ

مطبخ به خواب ، دلیل بر زنی خادمه بود . اگر دید در خانه خود مطبخ ساخت از گل و خشت ، دلیل که او را زنی دیندار نصیب شود […]

بسته بندی

این خواب نیز ، مثل تمام خواب‌ها ، می‌تواندمعانی و تعابیر متعدد و گوناگونی داشته باشد . اگردر خواب در حال جمع آوری وسایل خودتان ( به‌منظور اسباب کشی یا […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments