خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .

تعبیر خواب اپرا لیلا برایت

دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید.

 


تعبیر خواب اپرا از کتاب سرزمین رویاها

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

قماش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست . قماش پارچه نخی است ولی اگر در خواب پارچه […]

تیغ گیاه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد . ۲ـ دیدن تیغ گیاهان از […]

تعبیر خواب سوره القیقمه

تعبیر خواب سوره القیقمه محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره قیامت می خواند ، دلیل که در وقت ، شهادت آورد و با توبه از دنیا برود . ابراهیم […]

شطرنج

دیدن شطرنج باختن به خواب ، دلیل بهتان و دروغ بود . اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد ، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments