خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .

تعبیر خواب اپرا لیلا برایت

دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب اپرا از کتاب سرزمین رویاها

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

به این مطلب رای دهید

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

دوال

محمدبن سیرین گوید : دوال به خواب دیدن ، خیر و منفعت باشد . بر قدر و قیمت آن جانور که دوال از پوست او بود . اگر بیند دوال […]

هیزم

خالد اصفهانی : اگر در خواب هیزم تر و خشک دید ، دلیل جنگ است . اگر بیند که هیزم را از صحرا جمع نمود بدکار و غماز شود . […]

نمد

ابن عباس گوید : اگر بیند نمد سفید است ، دلیل بر مال حلال است . اگر سیاه بیند ، دلیل که به سبب خود مال حاصل کند . اگر […]

تار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد . در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments