خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .

تعبیر خواب اپرا لیلا برایت

دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب اپرا از کتاب سرزمین رویاها

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه ابن سیرین روباه درخواب مردی مکار ، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او . اگر بیند که با روباه […]

تعبیر خواب دوچرخه
تعبیر خواب دوچرخه

وسایل نقلیه اعم از دوچرخه در خواب نشان دهنده مرحله‌عبور ما از سفر زندگی هستند . از آنجایی که‌دوچرخه قبل از ماشین ساخته شده است ، این‌چنین خوابی می‌تواند بیانگر […]

کلاه

محمدبن سیرین گوید : دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه . اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت ، دلیل عمل […]

تابلو

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن تابلوی کنار جاده ، بیانگر آن است که موضوعی موجب پریشانی شما می‌شود . لیلا برایت می‌گوید : دیدن تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments