خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا

تعبیر خواب اپرا  آنلی بیتون

اگر کسی در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر ، در اپرایی حضور یافته است ، بدین معنا است که با دوستانی هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت می‌کنید و نتایج خوبی به دست می‌آورید .

تعبیر خواب اپرا لیلا برایت

دیدن اپرا در خواب ، نشانه‌ی زندگی خانوادگی یا شخصی شما می‌باشد و اگر خودتان در اپرایی شرکت کردید معنا این است که کار مهمی انجام می‌دهید ، اما فایده‌ی کمی می‌برید.

 

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ابراز علاقه

تعبیر خواب اپرا از کتاب سرزمین رویاها

به اپرا میروید : آشفتگی بزرگ در خانواده
در اپرا هستید : کارهای شما بسیار مغشوش است .
هنرپیشه ها در اپرا هستند : کامیابی در عشق
یک اپرای بزرگ : یک دوست که مدت زیادی غایب بوده است برمیگردد .

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

خانه

محمدبن سیرین گوید : خانه مفرد درخواب زن است . اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت ، دلیل که زنی خواهد ، با مروت و […]

تعبير خواب آرايش كردن
تعبیر خواب آرایش کردن

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آرایش کردن ثروت است. اگرسرمه در چشم کشیدید وجنبه درمانی داشت ، دلیلش جستن صلاح دین است. اگر هدف از سرمه کشیدن آرایش و […]

طاووس

محمدبن سیرین گوید : دیدن طاووس به خواب ، دلیل بر پادشاه عجم است . اگر بیند که طاووسی نر داشت ، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند […]

سرنج

ابراهیم کرمانی گوید : سرنج درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند که سرنج داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که غمگین و متفکر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments