ایزار

محمد بن سیرین گوید :
ایزار در خواب زن بود . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد . اگر بیند که ایزار وی ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود . اگر بیند که ایزارش بدرید ، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت ، دلیل آفت و بیماری زن بود .
جابر مغربی گوید :
اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود ، دلیل که زن او دیندار بود ، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت ، تاویلش به خلاف این بود . اگر بیند ایزار قزین یا ابریشمین داشت ، دلیل که وی را زنی معاشره بود .

تعبیر خواب پیشنهادی

پارچهء مخمل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت . ۲- اگر خواب ببینید لباسی از […]

اجداد

لوک اویتنهاو می گوید : اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما پدربزرگ […]

تعبیر خواب گربه
تعبیر خواب گربه

ابن سیرین می گوید دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه درخانه او آمد ، دلیل که دزدی در آنجا رود . […]

سرخی

بدان که در خواب دیدن سرخی در دنیا کراهت است و رنج دل و غم و اندیشه و زنان را خیر و خرمی باشد و مردان را نیک نباشد . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x