ایزار

محمد بن سیرین گوید :
ایزار در خواب زن بود . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد . اگر بیند که ایزار وی ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود . اگر بیند که ایزارش بدرید ، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت ، دلیل آفت و بیماری زن بود .
جابر مغربی گوید :
اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود ، دلیل که زن او دیندار بود ، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت ، تاویلش به خلاف این بود . اگر بیند ایزار قزین یا ابریشمین داشت ، دلیل که وی را زنی معاشره بود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چشمه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با […]

دست و روی شستن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند دست و روی تمام به آب صاف بشست ، دلیل که حاجتی که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود . اگر بیند که […]

بیابان

حضرت دانیال گوید : بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن . اگر بیند در بیابان ها تنها بود ، دلیل که از کسب […]

بخشش کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می کرد ، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد ، یا کسی را از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments