ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد . بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید . دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما و شما برای او موثر باشید . به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گویای قدرت بیشتر شما هستند .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد که به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است که دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد کرد .
۳ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است که وظایف جدیدی را قبول خواهید کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما تنها روی ایوان هستید : به موقعیت اجتماعی خیلی بالاتر خواهید رسید .
با دیگران روی ایوان هستید : زندگی شما طولانی خواهد بود .
با اعضاء فامیل روی ایوان هستید : ارث – ثروت
با یک شخصیت مهم یا یک مقام دولتی روی ایوان هستید : باید از پستی و بلندیهای بسیاری عبور کنید
با دوستانتان روی ایوان هستید : متحمل توهین و شرمساری خواهید شد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب
تعبیر خواب اسباب کشی

تعبیر خواب اسباب کشی خالد اصفهانی تعبیر خواب اسباب کشی: اگر بیند به خانه بزرگتری اسباب کشی کرد دلیل آن است که اشتیاق زیاد برای پر معنا کردن ومفهوم دادن […]

تخت سلطنت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانة آن است که به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید . ۲ـ پایین […]

برد

محمد بن سیرین گوید : بهترین جامه ها برد است . اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از […]

کلاژه

مرغی است و دیدن آن در خواب دلیل بر مردی بی دین و بی فایده بود . اگر بیند که کلاژه را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments