بادبادک

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد .
۳ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانة آن است که به سرمایه ای اندک ، معاملة بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید .
۴ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانة آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .
۵ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر بادبادکی را در هوا دیدید ، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت .
یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید .
یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد .
یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگ

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب جوش
تعبیر خواب جوش

تعبیر خواب جوش  آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید از جوشی، چرک و خون بیرون می آید ، نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل […]

پختن گوشت

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .

پاشنه

محمدبن سیرین گوید : پاشنه پا درخواب ، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند . اگر بیند که پاشنه پای او بشکست ، دلیل که به کاری مشغول شود […]

تعبیر خواب دامادی
تعبیر خواب دامادی

تعبیر دامادی در خواب از امام صادق تعبیر خواب دامادی و ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال, آسایش و آرامش , شادی و نشاط. […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x