بادبزن

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .
۲ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانة‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما یک بادبزن دارید : خبرهای بسیار خوش
یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند : او بزودی ازدواج خواهد کرد .
خانم مجردی خود را باد می زند : بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت .
باد بزنتان را گم می کنید : یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد .
یک زن یک بادبزن می خرد : او مرد دیگری را دوست دارد .
دیگران بادبزن دارند : شما رقبای بی شماری دارید .
رقیب شما یک بادبزن دارد : پول از دست می دهید .

تعبیر خواب پیشنهادی

شکارچی

لوک اویتنهاو می گوید : شکارچی : عشقی بزرگ

بازدید کننده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بازدید کنندگان : یک دوست وفاداری خود را به شما ثابت می کند . بازدید کنندگان را می پذیرید : در انتظار یک […]

تعبیر خواب دامن
تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفة خود با مشکلی روبرو نخواهید شد . اگر […]

سرزنش

لوک اویتنهاو می گوید : سرزنش و نصیحت شدن خیرخواهی شما را درک نخواهند کرد

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x