ابراهیم کرمانی گوید :
اگر زنی بیند که بادریسه ببافت یا کسی بدو داد ، دلیل است که او را خادمه یا کنیزکی حاصل شود . اگر زنی بیند که بادریسه از دوک او بیفتاد ، دلیل که مهر او از شوهر بریده شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

سعتر

محمدبن سیرین گوید : دیدن سعتر در خواب ، دلیل غم و اندوه بود و در دیدن آن هیچ چیز نباشد .

شادی

دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند از کسی شاد شد ، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند ، اجلش نزدیک شده است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب […]

سرشیر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر کشاورزی در خواب سرشیر ببیند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد . ۲ـ اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید ، علامت آن است که بزودی سعادتمند خواهید شد . ۳ـ اگر عشاق خواب سرشیر ببینند ، نشانة آن است که بزودی با عشاق خود پیمان […]

سوارکار اسب

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن سوارکار حرفه ای در خواب ، علامت آن است که از دریافت هدیه ای غیرمنتظره قدردانی خواهید کرد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند با سوارکار حرفه ای معاشرت می کند ، علامت آن است که با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد کرد . ۳ـ اگر خواب […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of