تعبیر خواب پیشنهادی

ساعت مچی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانة آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود . ۲ـ اگر خواب ببینید برای دریافت زمان […]

بز

محمدبن سیرین گوید : بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود . اگر دید بزی مجهول را بکشت ، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد […]

سوره الذاریات

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره الذاریات می خواند ، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد ، به کارهای صالح . ابراهیم کرمانی گوید : کارهای دشوار […]

افسرده

ابراهیم کرمانی گوید : خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود . اگر دید چیزی افسرده همی خورد ، دلیل که به قدر آن ، وی را غم و […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of