تعبیر خواب پیشنهادی

ایزار

محمد بن سیرین گوید : ایزار در خواب زن بود . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد . اگر بیند […]

ریش شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند بر تن او ریش بود و در آن ریش خون و ریم جمع گردیده بود ، دلیل است به قدر آن ریش و […]

تخت خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می گردد و برای زن گویای تاثیر وجودی مرد است در زندگی او . حالتی […]

کمان آسمان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که کمان زرد بود ، دلیل است مردم آن دیار بیمار شوند . اگر سبز بود ، دلیل بر فراخی نعمت است . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments