بازار

لوک اویتنهاو می گوید :
بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .
۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .
۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که از بازار خرید می‌کنید ، بیانگر داشتن روابط نادرست است . اگر خواب ببینید که در بازار چیزی می‌فروشید ، بیانگر تغییر شغل است . اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید ، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک بازار : شانس
شما در یک بازار هستید : شانس در عشق
شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .
دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

باد مغرب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : باد ملایمی که از مغرب می وزد : یک مرد بی ادب به شما توهین خواهد کرد . شما در جنگل هستید و بادملایمی […]

مطهره

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مطهره نو داشت ، دلیل منفعت است از سفر ، اگر کهن بیند تاویلش به خلاف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید […]

چشم پزشک

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی […]

ناله

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن صدای ناله در خواب ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید . لیلا برایت می‌گوید : ناله کردن در خواب ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments