بازو

محمدبن سیرین گوید :
بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر بیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد . اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید ، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود .
اول : برادر .
دوم : فرزند .
سوم : شریک .
چهارم : دوست .
پنچم : پسرعمو .
ششم : همسایه .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است ، یا فرزند است ، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید ( این بستگی به راست و چپ دارد ) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند . اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد . همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد . اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید ، نشانه‌ی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است . اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید ، به این معنا است که با مردم با خوش‌رویی برخورد می‌کنید ، دیدن بازوی پر مو در خواب ، نشان دهنده‌ی پیشرفت در امور کاری است . اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته ، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن بازوی قطع شده در خواب ، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است .
اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان .
شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت .
بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد .
بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .
بازوی شما کوچک است : پول فراوان
بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .
بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت
بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .
بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها
بازوی شما کثیف است : غم بزرگ
یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است : مشاجره
یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد .
بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .
بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل
بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل
بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .
یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .
بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

شهرستان

اگر به خواب بیند در شهرستانی شد ، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود . اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست ، دلیل که به […]

شیره

محمدبن سیرین گوید : دیدن شیره انگور ، دلیل منفعت است . اگر بیند که شیره انگور بیفشرد ، دلیل است زنی مستوره بخواهد . اگر بیند که شیره تازه […]

نعناع

جاحظ گوید : دیدن نعناع در خواب ، دلیل غم است . اگر بیند که به ملک او نعناع رسته بود ، دلیل که به اندوهی گرفتار شود . اگر […]

دیدن شمع
تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع  ابن سیرین شمع دولت و عز و نعمت بود . اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت ، دلیل که عز و دولت و نعمتش […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x