باز جوئی

هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کتف

حضرت دانیال گوید : دیدن کتف به خواب ، دلیل آهستگی مردم است و زینت و جمال . اگر دید کتف او قوی است و درست ، دلیل است بر […]

حراج

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید کاسبانی که اجناس خود را حراج کرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة آن است که آیندة درخشان و معاملاتی سود […]

مرکب

محمدبن سیرین گوید : مرکب در خواب طلب کردن معیشت و یافتن مال است . اگر بیند مرکب خرید یا کسی به وی داد ، دلیل که معیشت بر وی […]

برج ساختمانی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید که از برج بالا می‌روید ، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است . اگر خواب ببینید که از برج پایین می‌آیید و ناگهان برج […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments