باز جوئی

هانس کورت می‌گوید :
اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل می‌شوید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب پیشنهادی

انگشت

فروید گوید : اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند . […]

برگ

محمد بن سیرین گوید : درخواب دیدن برگ درخت بر درخت ، خلق و خوی بیننده خواب بود ، خاصه به هنگام وی . اگر بیند برگ سبز ار درخت […]

تعبیر خواب دریا
تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا پادشاهی است ، یا عالمی . اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است ، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است . اگ دریا  تیره […]

سالک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سالک در خواب مقداری پول و مال کهنه و مانده و اندوخته تعبیر شده . این را جای دیگر هم توضیح داده ام ولی تکرار […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments