باز

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود ، یعنی بر دست وی نشست ، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت . اگر او بیند که بازی سفید بر دست او نشست ، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد . اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد ، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بازی سفید بیافت ، اگر از مردمان پادشاه بود ، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد . اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید . اگر بیند باز بر بام او نشست ، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گردید ، دلیل که آن زن را پسری خوب روی پدید آید . اگر بیند بر پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود ، دلیل است که زن را دختری آید .
جابرمغربی گوید :
اگر کسی بیند بازی بیافت و او را بکشت ، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل . اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجی و غمی رسد از جهت اهل بیت . اگر بیند که باز از دست او بپرید و باز نیامد ، اگر این خواب را پادشاه دیده بود ، دلیل است مملکت از دست او برود . اگر باز بیامد و بر دست او نشست تاویلش آن که مملکت و قدرت یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
چون بیند که باز مطیع او است . تاویل بر پنج وجه بود .
اول : رسیدن به آرامش .
دوم : شادی .
سوم : بشارت .
چهارم : فرمانروائی .
پنجم : یافتن مراد .
مال به قدر و قیمت باز ( دو هزار درم تا هزار درم ) ، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود
چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهاروجه بود .
اول : پادشاه ستمگر .
دوم : حاکمی که میل کند .
سوم : فقیه خائن .
چهارم : فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است . دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است . از امام صادق _ ع _ نقل است که باز نافرمان و سرکش فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی کند و رنج و الم پدید می آورد . اگر ببینید که باز ی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و دست آموز است که بر دست یا شانه شما می نشیند نشانی از پیروزی شما است در کارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود . اگر باز ی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می کنید حتی دیدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد نیکو است و نشان آن می دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می رسید . چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و از نظر مالی تهی دست می شوید . اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی انجامد . ابن سیرین می گوید اگر این باز از دست شما گریخت و زیر دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بیننده خواب صاحب یک پسر می شود ، پسری هوشمند و خوبروی . فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوها است . برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید است . اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می شود . اگر در خواب ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن است چند حالت نامیمون داشته باشد . یا آسیبی به فرزندتان وارد می آید ، یا با همسرتان متارکه می کنید یا از نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید . از این گذشته دیدن باز در خواب نیکو است بخصوص اگر سفید باشد .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن باز در خواب ، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید .

تعبیر خواب پیشنهادی

بهشت

محمدبن سیرین گوید : بهشت در خواب دیدن ، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی . اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی […]

Earrings
تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره چیست؟ اگر ببیند به هر دو گوش گوشواره داشت ، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد . اگر بیند از هر دو گوش او مروارید […]

استخوان

محمدبن سیرین گوید : استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بود […]

تبیره

به فارس طبل است . دیدن آن درخواب خبر مکروه و سخن دروغ است و کاری پیدا و روشن و این جمله ، دلیل بر زننده آن کند . محمدبن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments