باغبان

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب باغبانی را دیدید ، بیانگر آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک باغبان : کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد .
شما یک باغبان هستید : ثروت شما بیشتر خواهد شد
شما باغبان خودتان هستید : خوشبختی از آن شماست .
یک باغبان در فکر باغش نیست : بد شانسی
یک باغبان درختان را هرس می کند : شادی و ازدواج

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار […]

کلاژه

مرغی است و دیدن آن در خواب دلیل بر مردی بی دین و بی فایده بود . اگر بیند که کلاژه را بکشت و گوشت او را بخورد ، دلیل […]

پتک

به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک ، دلیل کند بر مهتری . اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد ، دلیل که او […]

بویهای خوش

محمد بن سیرین گوید : بویهای خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است . اگر بیند بوی خوش شنید ، دلیل که او نکوهش کنند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments