باغ

حضرت دانیال گوید :
دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خویش مجامعت کند . اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد ، که زن او از شوهر مجامعت کند . اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت ، دلیل که فرزند صالح بیاورد . اگر بیند در باغ شفتالو می کشت ، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد . اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید ، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان ، دلیل بر هر فرزند نماید . اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود ، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند . اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد ، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد . اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند ، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید . اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد ، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد . اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد ، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد . اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است ، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال . اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته ، دلیل که مرگ او بر شهادت بود ، زیرا جمله صفات بهشت است . اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود ، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد ، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد . اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد ، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد . اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت ، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد . اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند ، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد . اگر در باغ گوسفندان دید ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است . اگر در آن باغ پرندگان بیند ، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود . اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد . اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد ، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد .
جابرمغربی گوید :
اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند ، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود . اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند ، دلیل که کار او نیکو گردد . اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد ، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد . اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید ، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید ، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند . ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد ، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود . اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید ، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش . آورده اند که مردی پیش سلیمان علیه السلام آمد و گفت : ای پیغمبر خدا ، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود ، مرا گفتند که این باغ این خوک است . من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند . سلیمان گفت : این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره ، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود .
اول : زن خوب ،
دوم : فرزند نیک ،
سوم : عیش خوش ،
چهارم : مال ،
پنجم : عزت و سر بلندی ،
ششم : شادی ،
هفتم : کنیزک .
باغ در خواب دیدن قیم زن بود .
اگر کسی بیند که باغبانی می کرد ، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند
بعضی از معبران گفته اند : دیدن باغ بر سه وجه است ،
اول : کدخدای سرای .
دوم : قیم زن .
سوم : فرزند قرة العین .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است . معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند . چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود . قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست . اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید . حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند . روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .
علامه مجلسی ( ره ) گوید :
بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم
لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی باغ در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد . اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .
۲ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده
باغ همسایه : خوشبختی
باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .
باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .
یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .
یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .
به یک باغ رسیدگی می کنید : پول
یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت
در یک باغ قدم می زنید : شادی .
یک باغ پر از درخت : خوشبختی
یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .

تعبیر خواب پیشنهادی

تمیز کردن

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید ، به این معنا است که عده‌ای دایما پشت سر شما حرف‌های بدی می‌زنند . اگر در […]

تعبیر خواب پرنده
تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب ابن سیرین اگر  شخص ببیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دوباره به دست او آمد ،یعنی حاجت روا خواهد شد. اگر ببیند پرید ، دلیل که […]

سوره الدخان

محمدبن سیرین گوید : اگر دید سوره دخان می خواند ، دلیل که در شب طاعت بسیار نماید . ابراهیم کرمانی گوید : راست قول بود و حق را یاری […]

تعبیر خواب آتش سوزی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثهای […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments