بافتن جامه ها

محمد بن سیرین گوید :
بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بیند جامه یا چیزی می بافت ، دلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است . اگر بیند جامه بافته ببرید ، دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است . اگر بیند رسن یا ریسمان را تاب می داد ، دلیل است که به سفر رود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند به جای ابریشم ریسمان یا کتان می بافت ، دلیل که بد بود ، زیرا کمه نشان خیانت است ، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند بافندگی هم یکرد ، دلیل است که او را با مردم خصومت همی افتد و حالش نیکو شود ، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی . اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رود و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافد بستگی دارد . اگر زنی در خواب ببیند که چیزی می بافد ، اعم از این که بافتنی کاموا با میل باشد یا به وسیله ماشین و دستگاه ، خواب او می گوید بر امور مربوط به خودش و خانواده استیلای حاکمانه خواهد یافت و از عهده مدیریت بر خواهد آمد . اگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی یک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد . ابن سیرین نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافد یا با قیچی می برد . برای بانوان بافتن نیکو است و نوید این که کاری مفید انجام می دهند . شکافتن جامه بافته شده یا هرچیز دیگری که در خواب احساس می کنید نتیجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بیننده خواب بهتر است در روزهای آینده از ریسک کردن بپرهیزد و با هوشیاری و دانائی با مسایل کنار بیاید . بافتن ابریشم نشان خیانت است . چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد . روی هم رفته بافتن در خواب برای زنان خوب است و برای مردان جای بحث و تامل دارد و باید شرایط دیگر خواب را نیز در نظر گرفت .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول بافندگی دیدید ، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند ، نشانة‌آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود .
۲ـ اگر مردی خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، نشانة آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت .
۳ـ اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانة آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد .
۵ـ اگر خواب ببینید که کارخانة ریسندگی که در آن کار می کنید ویران می شود ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

واگن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب واگنی ببینید ، به این معنا است که شکست و ناامیدی‌هایی خواهید داشت . دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است که […]

چنگاله

در خواب مردی است بد کردار و عذاب کننده وچنگال را به تازی معلاق خوانند اگر بیند چنگال داشت یا کسی به وی داد دلیل که وی را با مردی […]

جارچی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانة آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد . ۲ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب […]

توپ جنگی

لوک اویتنهاو می گوید : توپ جنگی شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments