بالن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بالن با کسر ( لام ) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم . معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته شده . دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید . اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید . رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید . چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید از خطر می رهید و دشمن ( اگر دارید ) نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت . چنانچه در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید . اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد . چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود . اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می رساند . خوردن گوشت بالن یا نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب صندلی
تعبیرخواب صندلی

تعبیرخواب صندلی منوچهر مطیعی تهرانی اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و […]

مشرف شدن

اگر دید بر جائی مشرف شد ، دلیل که دشمن با وی حیله کند . اگردید بر آب صاف مشرف شد ، دلیل که معتقد شاه شود . اگر دید […]

جعبه

لوک اویتنهاو می گوید : جعبه پر : کامیابی خالی : مشکلات جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ باز کردن جعبه […]

طاقچه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است . ۲ـ دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments