تعبیر خواب بال

تعبیر خواب بال

تعبیر خواب بال از اچ میلر

مشاهده‌ی بال پرندگان در خواب ، نشانه‌ی به دست آوردن ثروت است .

تعبیر خواب بال لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان ، بال و پر دارید ، یعنی غم و ناراحتی شما را تهدید می‌کند .

تعبیر خواب بال آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .
۲ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت.

تعبیر بال درکتاب سرزمین رویاها

خواب بال : از دست دادن پول
یک فرشته بالدار : خوشبختی
بالهای یک پرنده : احترام و امتیاز
یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند : شادی و تسلی خاطر
بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت
شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .
بچه ها بال دارند : ثروت
بالهای شکسته : ضرر مالی

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عکس گرفتن
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب نور
تعبیر خواب نور

تعبیر خواب نور آنلی بیتون اگر در خواب نوری ببینید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت . اگر در خواب مشاهده کنید که جایی روشن ناگهان تاریک […]

ختنه کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کسی او را ختنه کرد ، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه زیادتی مال دنیا بود . اگر کسی به […]

تهوع

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید استفراغ می کنید ، نشانة آن است که به بیماری دچار خواهید شد که احتمالا شما را زمین گیر می کند . […]

تعبیر خواب عقرب
تعبیر خواب عقرب

معبران بزرگ خواب عقرب یا کژدم را دشمن ضعیف تعبیر کرده‌اند.  تعبیر خواب ابن سیرین ابن سیرین  در ارتباط با تعبیر خواب عقرب می‌گوید: اگر ببینی عقرب  یا همان کژدم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments