تعبیر خواب پیشنهادی

بالش

محمد بن سیرین گوید : بالش درخواب خادم است بیننده خواب را . اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود ، یا شخصی به وی داد ، […]

عقیق

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند عقیق داشت ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید ، تاویلش به خلاف این است […]

قاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن این است که محدوده عکس […]

ارمنی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک ارمنی : سرنوشت شما به نا امیدی و مصیبت کشیده میشود . شما ارمنی هستید : یک اتفاق مهم و جالب رخ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments