بانگ نماز

محمد بن سیرین گوید :
هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد . اگر این خواب را مردی فاسق دید ، دلیل که او را به دزدی گیرند . اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد ، دلیل که مردمان را به خدا می خواند . اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد . دلیل که با زن خودالفت دارد . اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود . اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد ، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است . اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد . دلیل بر ماسوی کند .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد ، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی . و اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید . اگر دید کودکی بانگ نماز می داد ، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید . اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد ، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا . اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد ، تاویلش بد است . اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد ، از زندان رهایی یابد . اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد ، دلیل که هلاک شود . اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند . اگر دید در مناره بانگ نماز می داد ، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد . اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد ، دلیل که در کار حق خیانت کند . اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد ، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند . اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد ، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند . اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد ، دلیل که عقل از او زایل شود . اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید . دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند . اگر بیند بانگ اقامت شنود ، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است .
اول : حج .
دوم : سخن .
سوم : فرمانروائی .
چهارم : بزرگی .
پنجم : ریاست .
ششم : سفر .
هفتم : بریدن .
هشتم : مفلسی .
نهم : خیانت .
دهم : جاسوسی .
یازدهم : منافقی .
دوازدهم : بریدن دست .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

صبح

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صبح صادق بدمید و روشن گشت ، دلیل است اهل آن دیار ایمن شوند . اگر بیند که بعد از روشنی تاریک شد […]

رنگین کمان

لوک اویتنهاو می گوید : رنگین کمان : کارها و پروژه های خوبی در پیش روی شماست آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن رنگین کمان در خواب ، نشانة روبرو […]

ارزیر

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت ، دلیل که بر قدر آن ، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد . اگر […]

فروختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مصحف بفروخت ، دلیل که مسلمانی پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود ، فروختن آن […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments