بانگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد . اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دستها می رسد به شهرت و بزرگی می رسید و بسیار نیکو است . اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی آید خوابتان می گوید که کسی با شما رقابت می کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می ترسید . اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست . اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می شوید و بشارتی به شما می رسد . بانگ گریه در صورتی که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می شود و کامی است که روا می گردد . شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است .

تعبیر خواب پیشنهادی

کمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او […]

کالباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به بیننده خواب می رسد . […]

سرخک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت ان است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد […]

آب چشمه

لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره جابر مغربی گوید : دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments