بخور کردن

محمدبن سیرین گوید :
بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار ، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد ، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود .
جابر مغربی گوید :
بخوری کمه خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است . اگر بخور خوشبوی نبود ، خداوند خواب را تاویلش به خلاف این است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تاویل بخور کردن بر سه وجه است .
اول : مال بسیار ،
دوم : زندکی با آسایش و خوشی ،
سوم : نام نیکو
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبائی که اختصاص به خانم ها دارد یا در بیمارستاها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی . گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می افکنیم . در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولی به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد . یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص آن با خود خواب بیننده است . ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم . چنان چه خانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است . اگر دختر و پسر جوانی ببینند که در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند که انتخاب شوند . این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند . در خواب به طور کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد . ابن سیرین می گوید بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است . باز هم ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد تعبیرش خلاف تعبیر بالا است . یعنی سودی نمی برید بل که تلاش بی ثمر انجام می دهید . در یک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند . این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد .
لیلا برایت می‌گوید :
بخور دادن در خواب ، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسی قصد دارند به شما نزدیک شوند .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الفلق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره فلق می خواند ، دلیل که بر وی جادوئی کنند ، اما کارگر نباشد . ابراهیم کرمانی گوید : از شر بدان ایمن […]

عاقد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عاقد در خواب میمون و مبارک نیست زیرا او کسی است که لطمات و صدمات مهلک به بیننده خواب وارد می آورد و مصیبت […]

سقنقور

ماهی است که در میان دیگ بود . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند ماهی سقنقور داشت ، دلیل که کار دنیائی او راست شود و به کام دل رسد […]

تعبیر خواب پرده
تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده ابن سیرین هر که پرده در خواب دید بر در آویخته ، اگر تنگ است و اگر ستبر ، غم و اندوه است و ترس و بیم […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x