تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق از لیلا برایت

اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب بدخلق آنلی بیتون

۱ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید .
۲ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .
۳-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید ، بیانگر آن است که با افرادی نالایق همنشین می‌شوید .

تعبیر خواب پیشنهادی

سلام

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند که دوستی به او سلام می کرد ، دلیل نماید که دشمن با وی صلح کند ، اگر بیند کسی مجهول […]

تعویذ

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی ، دلیل که از سختی و غم برهد . اگر وامدار بود وامش گذارده […]

سینما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید کسی شما را به سینما دعوت می کند یا خودتان به سینما می روید یاهمراه کسی عازم سینما هستید دست به […]

دارائی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانة آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x