تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق

تعبیر خواب بدخلق از لیلا برایت

اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید ، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید .

تعبیر خواب بدخلق آنلی بیتون

۱ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید ، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید .
۲ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .
۳-اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید ، بیانگر آن است که با افرادی نالایق همنشین می‌شوید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن بارهای زیاد در خواب ، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است . بارکشیدن سود […]

نجیب زاده

لیلا برایت می‌گوید : دیدن نجیب‌زادگان در خواب ، علامت رسیدن به مقامات بالا است .

کنده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن کندة درخت در خواب ، نشانة آن است که تحولات و دگرگونیها باعث خواهد شد از شیوه معمول زندگی خود دور شوید . ۲ـ […]

چهره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . ۲ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments