برج ساختمانی

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید که از برج بالا می‌روید ، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است . اگر خواب ببینید که از برج پایین می‌آیید و ناگهان برج ویران می‌گردد ، بیانگر غم و اندوه است . اگر فرد نیازمندی خواب ببیند که از برج دیده‌بانی بالا می‌رود ، بیانگر بهبودی در امور مالی است و اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه‌ی آن است که برای موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک برج : خوشبختی طولانی
یک برج خیلی بلند : عمر شما طولانی خواهد بود .
از یک برج بالامی روید : از بلاها و مصایب خود را میرهانید ولی پول از دست می دهید .
ازیک برج پائین می آئید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد .
دیگران در یک برج هستند : یک غم بزرگ
برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می کنید .
شلیک توپ از بالای یک برج : به شما خیانت میشود
در بالای یک برج که سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت می ریزند : شانس
برج ناقوس کلیسا : واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند .
یک برج نیمه خراب : شغلتان را از دست می دهید .

تعبیر خواب پیشنهادی

پشته

محمد بن سیرین گوید : اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود ، یا بر پشته کوهی ، دلیل است بر مردی بزرگوار ، که شرف و منزلت […]

مشرق

دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب ، دلیل بر حاجت روائی است و فرو رفتن آفتاب به خلاف این است . اگردید مشرق […]

درخت چنار

دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد .

طویله

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments