برج مراقبت

لیلا برایت می‌گوید :
مشاهده‌ی برج مراقبت در خواب ، بیانگر بروز مشکلات است . مشاهده‌ی برج فرستنده در خواب ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب ظرف مسی
تعبیرخواب ظرف مسی

تعبیرخواب ظرف مسی از ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که ظرف مسی صاف می کردید یعنی مشکلی به دست شمت گشوده می شود .حضرت دانیال دیدن مس را, در […]

فتنه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که درجائی فتنه پدید آید ، دلیل که فسق و فساد در آن ملک ظاهر شود . اگر بیند که فتنه […]

تعبیر خواب آفریقا
تعبیر خواب آفریقا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب افریقا : منفعت مالی افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند . به تنهایی به افریقا سفر […]

سوره المنافقون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره منافقون می خواند ، دلیل کند که پنهان منافقی کند . ابراهیم کرمانی گوید : در دل هوای منافقون دارد . تعبیر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments