تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج

تعبیر خواب برج ابن سیرین

دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن سرطان و عقرب و حوت ، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است . اگر کسی حمل را به خواب دید ، با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند . اگر ثور را بیند با مردی جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد . اگر جوزا را بیند ، با مردی فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود . اگر سرطان را بیند ، او را با مردی بی اصل کاری افتد و حاجتش روا شود و بزرگی و جاه یابد . اگر سنبله را بیند ، او را با مردی کشاروز و بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید . گر میزان را بیند ، او را با مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند . اگرعقرب را بیند ، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد . اگر قوس را بیند ، او را با مردی سالار مهتر کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند . اگر حوت را بیند ، او را با مردی غریب ساده دل و نیک رای و مهربان و کم سخن کاری افتد و حاجت او روا شود .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب برج منوچهر مطیعی تهرانی

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد . تماشای برج از پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می کنید در مقابل شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می کنید و یارای مقابله با او را ندارید . اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید ، گویای توفیقی است که به دست می آورید . توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می کنید و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می گردد . برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است . اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می شود و اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می آید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

بلور

بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد . اگر بیند […]

بوکس بازی

لیلا برایت می‌گوید : دیدن بازی بوکس در خواب ، بیانگر داشتن اختلاف با دیگران است . اگر در خواب خودتان مشغول بازی بوکس باشید ، یعنی باید برای رسیدن […]

برده

لوک اویتنهاو می گوید : برده : فقر لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . دیدن برده در […]

تعبیر خواب آتش زنه
تعبیر خواب آتش زنه

تعبیر خواب آتش زنه اگر شخص بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد واز آن شمع یا چراغ برافروخت اگر بیننده پادشاه است دلیل بر اینکه مردم از […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments