دیدن برف

تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف ابن سیرین

برف به خواب دیدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندکی دیده بود . اگر در زمستان برف بیند ، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است ، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

 

تعبیر خواب برف جابرمغربی

دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است ، خاصه با برف که با برف بیند.

 

تعبیر خواب برف حضرت امام جعفر صادق

دیدن برف به خواب بر شش وجه است .
اول : رزق وروزی ،
دوم : زندگانی ،
سوم : مال بسیار و ارزانی نرخها ،
چهارم : لشگر بسیار ،
پنجم : بیماری ،
ششم : غم و اندوه .
اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد ، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند .
اگر به زمستان جمع می کرد ، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

 

تعبیر خواب برف ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب برف به خواب دیدن در سردسیر ، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر ، دلیل بر غم و اندوه و قحط است . اگر بیند برف به وقت خود می خورد ، بهتر از آن است که بی وقت بود.

تعبیر خواب برف

 

تعبیر خواب برف منوچهر مطیعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است . روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند . در این حالت انسان غمگین می شود . همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند . عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم . اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست . اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود . اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد . این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید . بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است . از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه .

 

تعبیر خواب برف لوک اویتنهاو

بارش برف : سستی زود گذر
برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید
آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

یوسف نبی  در تعبیر برف گوید

دیدن برف عذاب وفتنه بود. دیدن برف بی هنگام لشگر باشد
دیدن برف با هنگام فراخی روزی است
دیدن برف در زمین قحط باشد

مؤلف گوید :
دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب بارش برف را ببینید ، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید . مشاهده‌ی آدم برفی در خواب ، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت .

برف

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن برف در خواب ، نشانة آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
۲ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانة آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
۳ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
۴ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .
۵ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانة آن است که دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد .
۶ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانةآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
۷ـ دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانة آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
۸ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
۹ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، نشانة آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .
۱۰ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد ، یقینا شکست خواهید خورد .
۱۱ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
زمین پوشیده از برف : خوشبختی
برف کثیف : ناکامی و کسالت

برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

چوبک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چوبک نیز از چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند و به ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند . در خواب […]

نام گردانیدن

محمدبن سیرین گوید : دیدن نام گردانیدن ، اگر از نام اول بهتر بود ، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند ، […]

چوب بست

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن چوب بست در خواب ، نشانة آن است که در رشته ای به کار می پردازید که هیچ موفقیتی برای شما به همراه نمی آورد […]

فین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد نشان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments