برلیان

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .
۲ـ دیدن برلیان شکسته در خواب ، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید کسی به شما برلیان هدیه داد ، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است . اگر خواب ببینید که برلیانی را گم کرده‌اید ، نشانه‌ی جدایی از یکی از دوستانتان است .

تعبیر خواب پیشنهادی

ساطور

محمدبن سیرین گوید : ساطور در خواب ، مردی باشد شجاع و دلیر در میان کارهای آسان و دشوار . اگر بیند که ساطور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل […]

هراسان

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید ، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود .

تعبیر خواب ناف
تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف منوچهر مطیعی تهرانی ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون […]

تعبیر خواب سوره القمر

تعبیر خواب سوره القمر محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره قمر می خواند ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . ابراهیم کرمانی گوید : کارهای دشوار بر او […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments