تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن خواب برنج پخته و خام تعابیر متفاوتی دارد. رنج و زحمتی که برای کشت برنج کشیده می‌شود به‌نوعی در تعبیر خواب منعکس‌شده است. از دیدگاه ابن سیرین و بسیاری از معبران دیگر دیدن برنج خام در خواب اشاره به مال و ثروتی دارد که با تلاش به دست می‌آید. البته چنانچه یک شالیکار خواب برنج ببیند به معنی معبر خردمند دارد.

تعبیر خواب برنج

ابن سیرین :

برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود ، به قدر آن که دیده بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید . اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود . برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد . اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود . دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است . خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست . اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر برنج در خواب بر سه وجه است
۱ . . مال
۲ . حاجت
۳ . خیر و منفعت به او می رسد

یونگ پروفسور انگلیسی می‌گوید:

دیدن دانه‌های برنج در خوابتان نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است. خواب دیدن اینکه شما برنج می‌خورید بیانگر شادی و آرامش در خانه است. دیدن خواب پختن بیانگر مسئولیت‌های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب برنج پخته

تعبیر خواب برنج پخته ( دمی و کته) بسیار خوب است. به این معنی که حاجت فرد برآورده شده و او به خیر و نیکی خواهد رسید.

برنج پخته

آنلی بیتون می‌گوید :

۱ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانة محصولات فراوان است .
۲ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .
۳ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانة آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید ، دلالت بر انجام کارهای خیر دارد .

 

تعبیر خواب نذری دادن برنج

اگر در خواب ببنید برنج پخته یا به کسی می‌دهید از جانب شما خیری به شخصی می‌رسد.

تعبیر خواب نذری دادن برنج نیز همین تعبیر را دارد و بسیار نیکوست.

تعبیر خواب برنج پخته به همراه شیر بسیار مثبت و خوب است. چراکه اشاره به رفاه و بی‌نیازی در آینده دارد.

در مقابل دیدن خواب خوردن برنج به همراه دوغ به معنی غم و اندوه تعبیر شده است.

برنج خام خوردن به معنی عجله در استفاده از نعمتی است که برای شماست  ولی شما صبور نبوده و عجله می‌کنید.

دیدن اینکه برنج می‌فروشید بیانگر این است که دیگران را شادی و آسایش‌تان شریک می‌کنید.

اگر در خواب خریدار برنج باشید در شادی و خرمی کسی شریک خواهید شد.

تعبیر خواب برنج

 

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب اعدام
تعبیر خواب اعدام

تعبیر خواب اعدام  ابن سیرین اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار […]

خزه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت . ۲ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است […]

طعن

اگر بیند در خواب که نیزه بر تن کسی زد و در تن او شد ، دلیل بر سخنی زشت بود . اگر بیند کسی طعنه بر وی بزند ، […]

اردو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments