بره

محمدبن سیرین گوید :
بره درخواب ، اگر نر یا ماده باشد ، فرزند است . اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که او را فرزندی آید . اگربیند بره را بکشت ، دلیل که فرزند او بمیرد . اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد .
ابراهیم کرمانی گوید :
دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن . اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن . اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت ، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بره به خواب برچهار وجه است .
اول : فرزند ،
دوم : مال حلال ،
سوم : معیشت ،
چهارم : غم و اندوه .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است . معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند . آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند . برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند . اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود . اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت . اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود . خوردن گوشت بره غم خوردن است . داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است . به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست .
لوک اویتنهاو می گوید :
بره
داشتن یک بره : دلداری ، تسلی
بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور
بره را روی دوش بردن : خوشبختی
بدنبال آن جستجو کردن : رضایت
بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن
کشتن بره : رحمت خدا
بره گمشده : همسر عابد
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن بره مراد حاصل شود
دیدن بره مال وهدیه بود
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد .
۲ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .
۳ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد .
۴ـ اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .
۵ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .
۶ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .
۷ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .
۸ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .
۹ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید .
۱۰ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .
۱۱ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .
۱۲ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد .
۱۳ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید .
۱۴ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود .
۱۵ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانة آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال
بره میخرید : غافلگیر خواهید شد .
گوشت بره می خورید : اشک
بره می فروشید : خوشبختی
مالک تعدادی بره هستید : پول وتسلی خاطر
یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود .
بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید .
یک بره به کسی هدیه می کنید : عمرشما طولانی خواهد بود .
یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد .
روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی
یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چیت چلوار نقاشی شده است . آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ […]

تعبیر خواب مادر
تعبیر خواب مادر

تعبیر خواب مادر لوک اویتنهاو تعبیر دیدن مادر و صحبت کردن با مادر:  برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجاممی رسند. او را مرده دیدن: زندگی […]

اشتر غاز

محمد بن سیرین گوید : دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند اشترغاز فراگرفت ، یا کسی بدو داد و از او همی خورد […]

کوله پشتی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن کوله پشتی در خواب ، نشانة آن است که به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید . اگر زنی در خواب کوله […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments