برچسب

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید .
روی یک پاکت یا بسته برچسب می چسبانید : بزودی سفری طولانی در پیش دارید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کرفس

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دید کرفس بی وقت خورد ، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضی گویند : اگر کرفس دید و نخورد اندوه کمتر […]

درخت امرود

دلیل بر مردی توانگر بود ، که خوش طبع و سازگار است . به این مطلب رای دهید

بیگانه

لوک اویتنهاو می گوید : بیگانه –خارجی- : آشنایی با ا فراد جدید به این مطلب رای دهید

انجمن

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید ، علامت آن است بیش از اندازه کار می‌کنید . اگر فرد عاشقی در خواب خود را […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments