برگ

محمد بن سیرین گوید :
درخواب دیدن برگ درخت بر درخت ، خلق و خوی بیننده خواب بود ، خاصه به هنگام وی . اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت ، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود .
جابر مغربی گوید :
برگ درختان میوه شیرین ، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش ، دلیل بر خلق بد است . درختانی که بار نیاورند ، دلیل بر درم و دینار است ، معبران گفته اند : برگ درختانی که میوه دارند ، دلیل بر درم و دینار کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی . برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان . اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید .
اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید . جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است . هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو .
لوک اویتنهاو می گوید :
برگ
سبز : خوشبختی
خشک : غم
لیلا برایت می‌گوید :
دیدن برگ‌های تازه و سبز در خواب ، بیانگر رسیدن به اهدافتان است . اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‌ریزد . بیانگر ضرر مالی است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .
۲ـ دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .
۳ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد .
۴ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک
یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی
برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند .
برگ می پزید : پول
برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده .
شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد .
برگهای خشک : ۱- بیماری و ناکامی ۲- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند .
برگ مو : شما به خشم می آئید .
برگهای زرد شده : شادی
یک درخت پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود .
برگهای سبز می چیند : پول
گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند .
برگهای پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است .
برگ می خورید : مشاجره
برگ ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق
باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد .
برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان
برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت
برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت .

تعبیر خواب پیشنهادی

انگلیسی

لیلا برایت می‌گوید : انگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در امور شغلی پیشرفت می‌کنید اما در روابط عاشقانه‌تان به مشکلات برخورد می‌کنید . اگر […]

پدر خوانده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و […]

تنباکو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تنباکو در خواب ، نشانة پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است . ۲ـ کشیدن تنباکو در خواب […]

دوری کردن
تعبیر خواب دوری کردن

تعبیر خواب دوری کردن از آنلی بیتون تعبیر خواب دوری کردن و بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب است. در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments