بساط

بدان که بساط در خواب شادروان بود . اگر بیند که بساطی بگسترد وبر وی نشست ، دلیل بود که روزی بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که در مال او نقصان شود . اگر بدید که بساط او بسوخت ، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود .
اول : عز و جاه .
دوم : بزرگی و رفعت .
سوم : مرتبت .
چهارم : مال .
پنجم : عمر دراز .
ششم : ثنا به قدر بزرگی آن .
اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است .

تعبیر خواب پیشنهادی

شنگرف

دیدن شنگرف در خواب ، دلیل غم بود . اگر بیند که شنگرف میخورد ، دلیل که مقرب پادشاه گردد . اگر بیند شنگرف بفروخت یا از خود جدا کرد […]

بمب

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی بمب در خواب ، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتی انجام خواهید داد . لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که […]

آدم مؤدب

لیلا برایت می‌گوید : دیدن آدم مؤدب در خواب ، دلالت بر این دارد که خبر غمگین‌کننده‌ای شما را آزار خواهد داد .

ازدحام

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب جمعیت زیادی را در حال ازدحام بینید ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارهایتان می‌باشید .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments