تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی از آنلی بیتون

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد.
۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید.
۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.
۴ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .
۵ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود.

 

تعبیر خواب بستنی از کتاب سرزمین رویاها

شما بستنی می خورید : شانس
بستنی میخرید : خطری در روابط اجتماعی .
فرزندانتان بستنی می خورند : در سلامتی کامل بسر خواهید برد .
دشمنان شما بستنی می خورند : آنها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت زیتون

دلیل کند بر مردی که خداوند اصل و نسب است ، لکن در مال اندک است .

تعبیر خواب زندان
تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندان ابن سیرین اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود ، دلیل بر هلاک است ، زیرا که زندان مجهول گور است . […]

سوره الفلق

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره فلق می خواند ، دلیل که بر وی جادوئی کنند ، اما کارگر نباشد . ابراهیم کرمانی گوید : از شر بدان ایمن […]

بیوه زن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بیوه زن : بزودی خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کرد . یک زن خواب ببیند که بیوه شده : شادی و سلامتی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments