بسته بندی

این خواب نیز ، مثل تمام خواب‌ها ، می‌تواندمعانی و تعابیر متعدد و گوناگونی داشته باشد . اگردر خواب در حال جمع آوری وسایل خودتان ( به‌منظور اسباب کشی یا هر دلیل دیگر ) بودید ، به‌احتمال زیاد نگران تغییر و تحولات مهم وبنیادینی هستید که در زندگی روزمره‌تان رخ‌می‌دهند . در غیر این صورت ، ضمیرناخودآگاهتان در حال سازمان دهی و رها کردن « بار و بنه « عاطفی احساسی است . برخی ازمعبران معتقدند که مشاهده این گونه خوابها ، صرفا ، به منزله اشاره‌ای از ضمیر ناخودآگاهتان‌بدین مضمون است ، شما درگیر فعالیت‌های زیادو متعددی هستید که احتمالا لازم است برخی ازآنها را جمع آوری کرده و رهایشان نمایید .
لوک اویتنهاو می گوید :
بسته بندی کردن : کوچ کشی
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که چیزی را بسته‌بندی می‌کنید ، نشانه‌ی تغییر و تحولات در زندگی است . اگر در خواب چیزی را بسته‌بندی شده ببینید ، به این معنی است که به زودی به مسافرت‌هایی خواهید رفت که تجربه‌های زیادی به دست می‌آورید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
اشیائی را بوسیله نخ بسته بندی می کنید : سلامتی شما به خطر می افتد .
اعضاء خانواده چیزهایی را بسته بندی می کنند : پول
یک بسته بندی کاغذ دیواری : نگرانیها باعث کاهش وزن شما خواهندشد .
کارگران در حال بسته بندی کردن : شانس در کار .

تعبیر خواب پیشنهادی

مردود

لوک اویتنهاو می گوید : مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است

بروت

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد . اگر بیند […]

تعبیر خواب آگهی درگذشت
تعبیر خواب آگهی درگذشت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک آگهی می دهید : مشکلات و گرفتاري شما را تهدید می کند . تعبیر خواب آگهی درگذشت اگر هواننده آن هستید: نقشه هاي […]

نامزد

لوک اویتنهاو می گوید : نامزد دیدن نامزد : مردمی بودن نامزد بودن : ازدواجی موفق در انتظار شماست آنها را بر سر سفره عقد بردن : آرامش درونی آنها […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments