بست

محمد بن سیرین گوید :
اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد ، به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت ، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد ، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد .

تعبیر خواب پیشنهادی

خصومت

بدانکه خصومت کردن درخواب بر چند وجه است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد ، تاویلش به خلاف این است […]

غربال

محمدبن سیرین گوید : دیدن غربال به خواب ، دلیل بر خادمی بود تمیز . اگر بیند غربال نو داشت ، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل […]

تعبیر خواب لحاف
تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف از ابن سیرین تعبیر خواب لحاف زن است . اگر بیند لحاف نو بخرید ، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد . اگر بیند که […]

سوره الزمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره زمر می خواند ، دلیل که حق تعالی گناهش را عفو فرماید . ابراهیم کرمانی گوید : خاتمت کارش به سعادت بود . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x