بست

محمد بن سیرین گوید :
اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد ، به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت ، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد ، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تورات

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند تورات همی خواند ، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم . اگر بیند تورات خواند به ظاهر ، دلیل […]

سقط

محمد بن سیرین گوید : خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند . اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد ، دلیل کند که به […]

خواهر ناتنی

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید .

بند

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : دست […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of