بشکه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .
۲ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بشکه خالی : شما بی پول خواهیدشد .
یک بشکه پر : شما ثروتمند خواهید شد .
یک بشکه پر و ایستاده : خوشبختی
یک بشکه خالی و خوابیده : روزهای سخت نزدیک می شود .
شما یک بشکه دارید : یک هدیه غیره منتظره
شما تعداد زیادی بشکه دارید : پول فراوان
یک بشکه پر از الکل : موفقیت در کارها
خواب یک بشکه کوچک : پول غیره منتظره ای به شما می رساند .
یک بشکه کوچک خالی : تغییرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد .
یک بشکه کوچک پر : زندگی شما دلپذیرتر خواهد شد .
یک بشکه کوچک پر از ماهی : خوشبختی

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الصافات

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره صافات می خواند ، دلیل است که از حق تعالی ، دیانت و دین یابد . ابراهیم کرمانی گوید : امانت خلق […]

سل

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به بیماری سل مبتلا شده اید ، علامت آن است که در محاصرة خطری قرار می گیرید . دوستان خود را حفظ کنید […]

بیوه مرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک بیوه مرد : اتحاد دربین دوستان یک مرد بیوه با زنی همسال خودش ازدواج می کند : آرزهایش برآورده می شود . […]

تعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب ابن سیرین اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند ، دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند کتاب اخبار […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x