بطری

لوک اویتنهاو می گوید :
بطری : کاری از روی بی فکری
نوشیدن از یک بطری : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهید
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .
۲ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .
لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطری هستید ، یعنی برای مدتی دچار غم و ناامیدی می‌شوید .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
یک بطری پر : شادی
یک بطری خالی : بدشانسی ـ ناکامی عشقی
محتوی یک بطری را خالی می کنید : منتظر نگرانی و دردسرهای کوچک باشید .
یک شیشه عطر خالی پر : خوشبختی بزرگ
یک شیشه عطر خالی : روابط عشقی شما رفته رفته سرد می شود .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب افسار
تعبیر خواب افسار

تعبیر خواب افسار آنلی بیتون مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار […]

بخور کردن

محمدبن سیرین گوید : بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار ، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد ، دلیل که به قدر آن از مردی […]

نشستن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود ، دلیل است از سفر مال حاصل کند . اگر بیند که بر زمین خفته بود ، همین دلیل […]

ریل راه آهن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments