بط

محمد بن سیرین گوید :
بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه که درخانه و ملک خود دیده بود . اگر بیند که بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع شدند و بانگ همی داشتند ، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد . اگر بیند که باوی سخن گفتند ، دلیل بود به سبب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار . اگر بیند از اندام بط چیزی یافت ، دلیل که از مدری بدین صفت که گفته شد چیزی یابد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بط سفید در خواب مال بود یا زن توانگر ، و بط سیاه درخواب کنیزک است . اگر بیند که بط بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

جیپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جیپ یک نوع خودرو مقاوم است که روی هر نوع جاده ای می تواند فعال باشد . اگر راننده حرفه ای هستید و با اتومبیل […]

گزنگبین

محمدبن سیرین گوید : دیدن گزنگبین ، دلیل بر روزی حلال است که به وی رسد . اگر دید گزنگبین بسیار داشت و به کسی نداد ، دلیل که مال […]

مرغزار

محمد بن سیرین گوید : دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود . اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک او است ، دلیل که دین […]

پند دادن

محمد بن سیرین گوید : اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد ، که در آن پند ، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments