بغل

محمد بن سیرین گوید :
بغل در خواب ، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل ، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید ، دلیل کند که مال حرام یابد .
جابر مغربی گوید :
اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، مال حرام یابد . اگر کسی بیند که دست ها در زیر بغل داشت ، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن . بعضی از معبران گفته اند : دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی ، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست ، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود . اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می آمد ، دلیل که مال به وی رسد ، اما به دشواری . اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد ، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد .

تعبیر خواب پیشنهادی

پول خرد

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما ۲ـ گم کردن پول خرد […]

جغجغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است . اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می […]

نوشادر

دیدن نوشادر به خواب ، دلیل غم و اندوه است .

غارت

اگر در خواب بیند مال را غارت کردند ، دلیل که به سبب مال غم خورد . جابرمغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x