بند(پای بند)

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت ، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد . بعضی از معبران گویند : چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند ، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد . اگر بند دست از چوب بیند ، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند ، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد . اگر بند چوبین برپای خود بیند ، دلیل بود از اطاعت حق تعالی . اگر این کس در سفر بود ، به سلامت بازآید . اگر دید بند گردنش از سیم بود ، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است . اگردید که بندش از زربود ، رنج و زحمتش از جهت مال بود . اگر بیند بندش از مس است ، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پای او برداشتند ، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد . اگر بر پای خود بند نهاده بیند ، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد . اگر پای خود را به رسن بسته بیند ، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد .
حضرت دانیال گوید :
اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت ، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند . اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود ، دلیل که ولایت یابد . اگر بیند چهار بند در پای داشت ، دلیل است که چهار پسر یابد . اگر بیند بند از پای او برداشته اند ، دلیل که از غم ها فرج یابد . اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود ، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد . بعضی از معبران گویند : کار وی آسان شود اگر بیند بند او از سیمین است ، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد . اگر بیند بند او زرین است ، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود . اگر بیند بند او آهنین بود ، دلیل است که سفر دور کند .
جابرمغربی گوید :
بند در خواب ، ثبات دین است ، به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمودند : دوست دارم پای بند را در خواب ، و غل را دوست ندارم ، زیرا که پای بند بندگی بود در دین .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : از معصیت دست برداشتن . بعضی از معبران گویند : غل در دست به خواب دیدن ، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم .
محمدبن سیرین گوید :
اگر بند بر پای خود نهاده دید ، دلیل که ترسان و هراسان شود . اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است ، دلیل که او در دین ثابت بود ، یا در نماز یا در غزا یا درکاری که در آن صلاح دین است .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد ، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند ، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است . اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ . اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند . اگر بندش از آهن بود ، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد . اگر بیند که بندش از رسن است ، مقیم شدن از بهر دین بود . اگر بیند بند او چون چوب است ، مقیم شدن از بهر فساد دین است .
جابرمغربی گوید :
اگر بیماری بیند که بر پای او بند است ، دلیل که از زحمت خلاصی یابد . اگر پادشاه بیند بر پای او بند است ، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است .
اول : ثبات در دین .
دوم : زن خواستن .
سوم : از سفر بازآمدن .
هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد . اگر در بدی باشد همچنین .

تعبیر خواب پیشنهادی

آویزان کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : چیزی را آویزان می کنید : بیماری لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید . لباسهای بچه ها را آویزان […]

زندانبان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی […]

جسد سوخته

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند . ۲ـ اگر در […]

سشوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments