تعبیر خواب پیشنهادی

شکاف

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن شکاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانةآن است که در ادارة امور شغل خود با مشکلاتی روبرو خواهید شد که باعث […]

سقنقور

ماهی است که در میان دیگ بود . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند ماهی سقنقور داشت ، دلیل که کار دنیائی او راست شود و به کام دل رسد […]

تعبیر خواب دامن
تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن از آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانه آن است که در حرفة خود با مشکلی روبرو نخواهید شد . اگر […]

چاقچور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چاقچور نیز از انواع پوشاک زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست . چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments