بند

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بند در خواب بر چهار وجه است .
اول : کفر .
دوم : نفاق .
سوم : بخل .
چهارم : دست برداشتن از گناه و معصیت .
هر که در خواب بیند در پای او بند است ، اگر در نیکی بود ، نیکی در وی پایدار باشد . اگر در بدی باشد همچنین .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

کارها

لوک اویتنهاو می گوید : کارهای اداری رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد ، فقط روی خودتان حساب کنید کاری را به اتمام رساندن : ازدواج […]

لاله عباسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لاله عباسی گلی است اهلی و خانگی و در مقابل آفات بسیار مقاوم که گل های شیپوری سرخ و سفید و بنفش آن هنگام غروب […]

گیلاس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و […]

ظرف

۱ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments