بنگاه املاک

آنلی بیتون می‌گوید :
مشاهده‌ی بنگاه املاک در خواب ، بیانگر آن است که یکی از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان کند . اگر در خواب ببینید که برای کاری به بنگاه املاک مراجعه کرده‌اید ، علامت آن است که دست به کارهای اشتباه می‌زنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

گنده پر

محمدبن سیرین گوید : دیدن گنده پر کافر را ، دلیل بر دنیا بود و مسلمان را ، دلیل بر مال حلال است و دیدن گنده پر کافر را ، […]

کمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او […]

سرنج

ابراهیم کرمانی گوید : سرنج درخواب ، دلیل بر غم و اندوه کند . اگر بیند که سرنج داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که غمگین و متفکر […]

شکارچی

لوک اویتنهاو می گوید : شکارچی : عشقی بزرگ به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments