به خطر افتادن

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید دیگران زندگی شما را به خطر می‌اندازند ، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب می‌دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید و اگر در خواب مشاهده کردید که زندگی دیگران را به خطر می‌اندازید ، به این معنا است که از راه نادرستی ثروت فراوان به دست می‌آورید .

تعبیر خواب پیشنهادی

خال کوبی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ، نشانة آن است که امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی […]

دارو

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود ، دلیل که صلاح دین . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دارو موافق نبود ، دلیل که […]

پیکره

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن پیکره ، بیانگر جدایی از دوستان است .

نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است ، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند ، اگر از گوشت لاغر بیند ، دلیل زیان است .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x