بودا

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن بودا در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی واهمه‌ی دارید . اگر در خواب ببینید که با یک بودایی گفت‌وگو می‌کنید ، یعنی باید منتظر پیشامدهای ناگهانی باشید . اگر در خواب دعا کردن یک بودایی را ببینید ، یعنی قصد گفتن موضوعی را دارید اما از بیان کردن آن می‌ترسید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

اجداد

لوک اویتنهاو می گوید : اجداد : زیان و ضررهای ناخواسته مضطرب : ممکن است که شانس خوبی در کارها داشته باشید درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما پدربزرگ […]

ارزانی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن ارزانی مصیبت بود

پل عابر پیاده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و […]

ریسمان

محمدبن سیرین گوید : ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند : کار مردی است که با زنان اختلاط دارد . اگر بیند که از پشم ریسمان […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments