بوریا

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بوریا بیند ، دلیل که مردی است خسیس و نیز ، دلیل است بر آن که زن بی اصل خواهد . اگر دید بوریا ببافت و سپری شد ، دلیل که شغل خویش را تمام کند . اگر بیند از بوریا ازار خانه می بافت ، دلیل که به کدخدائی خود مشغول شود .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند بوریا داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را از زنی منفعت رسد ، به قدر کوچکی و بزرگی بوریا .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
بوریا درخواب بر سه وجه است .
اول : منفعت .
دوم : خواستن زن .
سوم : به کدخدائی خود مشغول بودن ( مشغول شدن به کار دامادی و زناشویی خود ) .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
بوریا فرشی است نجیبانه و فقیرانه که بافتن آن مستلزم دقت و صرف وقت است . بوریا در خواب صبوری و بردباری است و قناعت و عزت نفس ما به شکل فرش بوریا شکل می گیرد و به هیچ وجه گویای فقر و ادبار و مسکنت نیست . بوریا در گذشته نقش دیگری در زندگی ما داشت که احتمالا می توانست نماینده نداری و ضعف مالی صاحب آن باشد ولی حالال بوریا این نقش را ندارد و همان طور که گفته شد چیزهائی که در خواب می بینیم حکم کلی ندارند و با برداشتی که ما از آن ها داریم تعابیرشان متفاوت می شود . از جمله چیز ها همین بوریا است . ابن سیرین می گوید بوریا در خواب مردی است بخیل و خسیس و زنی است بی اصل و نسب لیکن با برداشتی که امروز نسبت به بوریا داریم و کاربرد آن که کاملا متفاوت شده است این تعبیر نمی تواند درست باشد . اگر در خواب دیدید که بوریائی بافته اید یا مشغول بافتن آن هستید سر رشته کاری به دست شما می افتد که شرافتمندانه است و صبوری و تحمل و پشتکار می خواهد و این خوابی است نیکو . اگر دیدید که بر بوریا نشسته و خوابیده اید می توانید مطمئن باشید که در آینده نزدیک امنیت و آرامش خواهید یافت و کسی معترض شما نخواهد بود و بخصوص در کارهائی که دارید باقی خواهید ماند و چنان چه از آن کار هر چه هست ناراضی هستید بهبود خواهید یافت . اگر کسی بوریائی به شما داد یا بوریائی از فروشنده خریدید زنی در زندگی شما پیدا می شود . اگر مرد مال دار و قدرتمندی هستید دیدن بوریا در خواب نوعی هشدار است و این خواب شما را به فروتنی و مهربانی به ضعیفان و زیر دستان دعوت می کند و اگر مردمی کم درآمد و بی تامین هستید خواب به شما نوید بهبود می دهد ولی با اعمال صبر و تحمل . بوریای کهنه در خواب زن پیر است . پیر زنی که بی آزار است و مفید به حد توانائی .

تعبیر خواب پیشنهادی

طلع

بار خرما محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که طلع داشت ، دلیل که او فرزندی آید . اگر بیند که آن طلع خورد ، دلیل مال و نعمت است […]

آهنگ و رقص

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید . ۲ـ اگر خواب […]

جریمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید پاداش می گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می کنید . هر قدر جریمه بیشتر […]

پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . اگر در خواب ببینید که پنجه در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments